Postęp realizacji

 • A Specyfikacja modeli i funkcjonalności
  tak
  100%
  • A1 Opracowanie założeń modeli fizycznych
   tak
   100%
   • A1-1 Opracowanie wstępnych założeń dla budowy fizycznych modeli opisujących zachowanie się przewodów w liniach energetycznych WN i NN w warunkach eksploatacyjnych. Analiza i wstępny wybór niezbędnych efektów, które muszą lub powinny być uwzględnione
    tak
   • A1-2 Opracowanie założeń modelu matematyczno-fizycznego obciążalności prądowej odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej.
    tak
   • A1-3 Opracowanie założeń modelu wpływu I interakcji drgań własnych przewodu na pracę rejestratora
    tak
   • A1-4 Konsultacje w sprawie założeń do modeli fizycznych pod kątem implementacji do oprogramowania
    tak
   • A1-5 Zestawienie opracowanych założeń fizycznych modeli
    tak
  • A2 Wybór dostępnych modeli mat.-fiz.
   tak
   100%
   • A2-1 Budowa modeli matematycznych (fizycznych) opisujących zachowanie się przewodów linii energetycznych WN i NN (referencyjnego i użytkowego)
    tak
   • A2-2 Analiza i wybór dostępnych modeli zjawisk fizycznych istotnych z punktu widzenia opracowania modelu obciążalności prądowej napowietrznych linii elektroenergetycznych.
    tak
   • A2-3 Analiza dostępnych modeli obliczeniowych wysokiej dokładności pod kątem zastosowania w Projekcie jako modelu referencyjnego.
    tak
   • A2-4 Analiza dostępnych modeli matematyczno-fizycznych. Pełny model matematyczno-fizyczny oddziaływań prądowych, temperaturowych, aerodynamicznych i lodowych.
    tak
  • A3 Ustalenia I konsultacje z Operatorami Sieci
   tak
   100%
   • A3-1 Ustalenia i konsultacje z Operatorami Sieci w zakresie architektury SDZP
    tak
   • A3-2 Ustalenia i konsultacje z Operatorami Sieci w zakresie oprogramowania
    tak
   • A3-3 Ustalenia i konsultacje z ekspertami PSE S.A.
    tak
   • A3-4 Ustalenia i konsultacje z ekspertami TAURON Dystrybucja S.A.
    tak
   • A3-5 Ustalenia i konsultacje z ekspertami PGE Dystrybucja S.A.
    tak
  • A4 Projekt funkcjonalności SDZP
   tak
   100%
   • A4-1 Określenie przepływu informacji oraz sposobu komunikacji pomiędzy modułami funkcyjnymi SDZP
    tak
   • A4-2 Projekt funkcjonalności SDZP – udział zespołu AGH - Prof. Nowak
    tak
   • A4-3 Udział w opracowaniu specyfikacji funkcjonalnej SDZP
    tak
 • B Dokumentacja, normy, standardy, testy
  tak
  100%
  • B1 Zestawienie parametrów i danych wejściowych modelu (do założeń konstrukcyjnych Rejestratora)
   tak
   100%
   • B1-1 Opracowanie parametrów i danych wejściowych modelu obciążalności prądowej linii WN i NN
    tak
   • B1-2 Opracowanie parametrów I danych wejściowych do modeli obliczeniowych w projekcie SDZP
    tak
  • B2 Dokumentacja wstępna konstrukcyjna i funkcjonalna Rejestratora badawczego
   tak
  • B3 Analiza ekonomiczna rozbudowy infrastruktury sieciowej versus nakłady na urządzenia rejestrujące i korzyść z dynamicznej obciążalności
   tak
  • B4 Analiza środowiskowa (ekologia) rozbudowy infrastruktury sieciowej versus nakłady „ekologiczne” na urządzenia rejestrujące i korzyść z dynamicznej obciążalności
   tak
  • B5 Konsultacje prawne
   tak
  • B6 Przetarg na Zespół Badawczy PI - Hardware i uruchomienie Data center - podstrona strony Projektu
   tak
  • B7 Testy oprogramowania użytkowego (klienckiego)
   tak
  • B8 Konsultacje eksperckie
   tak
  • B9 Kampania informacyjno-edukacyjna
   tak
   100%
   • B9-1 Udział PI w kampanii informacyjno-edukacyjnej
    tak
   • B9-2 Udział TAURON Dystrybucja w kampanii informacyjno-edukacyjnej
    tak
   • B9-3 Udział PGE Dystrybucja w kampanii informacyjno-edukacyjnej
    tak
   • B9-4 Udział PSE w kampanii informacyjno-edukacyjnej
    tak
  • B10 Audyt zewnętrzny
   tak
 • Modele Obliczeniowe
  tak
  100%
  • C1 Modelowanie drgań konstrukcji wsporczych
   tak
   100%
   • C1-1 Model dynamiczny konstrukcji wsporczych (słupów) z obciążeniami przekazywanymi poprzez przewody sieci.
    tak
   • C1-2 Model numeryczny słupów uwzględniający drgania przekazywane przez podłoże na konstrukcje (np. drgania komunikacyjne) oraz analiza wpływu tych drgań na zachowanie się przewodów
    tak
   • C1-3 Współpraca Zespołu Badawczego PK - prof. Flagi z zespołem Dr Kozyry w zakresie zjawisk meteorologicznych w kontekscie modelowania drgań konstrukcji wsporczych
    tak
  • C2 Modelowanie zachowania się przewodów linii energetycznych WN I NN w warunkach eksploatacyjnych
   tak
   100%
   • C2-1 Budowa modeli obliczeniowych przewodów linii energetycznych WN i NN
    tak
   • C2-2 Opracowanie programów komputerowych modelujących zachowanie przewodów linii energetycznych WN i NN
    tak
  • C3 Modelowanie wpływu zjawisk środowiskowych na przęsło linii elektroenergetycznej
   tak
   100%
   • C3-1 Metody wykrywania i przewidywania zalodzenia
    tak
   • C3-2 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym modeli aeroelastycznych dwóch przewodów sieciowych
    tak
   • C3-3 Modelowanie numeryczne i obliczenia aerodynamiczne przewodów linii EE przy dynamicznym oddziaływaniu wiatru: Opracowanie modelu dynamicznego oddziaływania wiatru na przewody sieciowe spowodowanego turbulencja atmosferyczną, wzbudzeniem wirowym i galopowaniem
    tak
   • C3-4 Modelowanie numeryczne i obliczenia MES oddziaływań środowiskowych – oblodzenia i temperatury – na przewody linii EE z wykorzystaniem wyników pomiarów zarejestrowanych w Rejestratorze
    tak
   • C3-5 Współpraca Zespołu Badawczego PK - Prof. Flaga z innymi Zespołami Badawczymi
    tak
   • C3-6 Wpływ podstawowych danych meteorologicznych na występujące zalodzenie
    tak
  • C4 Modelowanie pracy linii elektroenergetycznych
   tak
   100%
   • C4-1 Opracowanie założeń referencyjnego modelu obliczeniowego linii WN i NN
    tak
   • C4-2 Opracowanie założeń użytkowego modelu obliczeniowego linii WN I NN
    tak
   • C4-3 Referencyjny model numeryczny linii WN i NN
    tak
   • C4-4 Użytkowy model obliczeniowy parametrów pracy linii WN i NN – koncepcja wstępna
    tak
   • C4-5 Analiza spływających danych pomiarowych I wartości obliczanych odcinka linii elektroenergetycznej
    tak
   • C4-6 Użytkowy model obliczeniowy linii WN i NN – weryfikacja i modyfikacja koncepcji wstępnej
    tak
  • C5 Modelowanie wpływu I interakcji drgań własnych przewodu na pracę rejestratora
   tak
   100%
   • C5-1 Opracowanie założeń modeli obliczeniowych wpływu i interakcji drgań własnych przewodu na pracę rejestratora
    tak
   • C5-2 Modelowanie drgań konstrukcji wsporczych
    tak
   • C5-3 Badanie wpływu innych przęseł na dynamikę badanego
    tak
   • C5-4 Współpraca Zespołu Badawczego PK - Prof. Flaga z zespołem AGH - Dr Mendrok w zakresie zjawisk meteorologicznych w kontekscie modelowania interakcji drgań własnych przewodu na pracę rejestratora
    tak
  • C6 Szacowanie ryzyka I niepewności modeli obliczeniowych
   tak
   100%
   • C6-1 Dostosowanie odpowiednich modułów programu STAND do analizy zdolności przesyłowych sieci energetycznych
    tak
   • C6-2 Analiza wrażliwości optymalnego scenariusza obciążenia sieci na imperfekcje
    tak
   • C6-3 Moduł analizy ryzyka
    tak
   • C6-4 Dokumentacja techniczna I raport końcowy
    tak
   • C6-5 Współpraca Zespołu Badawczego PK - Prof. Flaga z zespołem IPPT PAN w zakresie zjawisk meteorologicznych w kontekscie analizy ryzyka
    tak
   • C6-6 Szacowanie ryzyka I niepewności modelu obliczeniowego linii WN I NN
    tak
   • C6-7 Koordynacja tworzenia modułu analizy ryzyka
    tak
  • C7 Opracowanie danych wejściowych I wyjściowych poszczególnych modeli na potrzeby Systemu IT
   tak
 • D Algorytmy Estymacji SEE
  tak
  100%
  • D1 Ustalenie wymogów Operatorów Sieci
   tak
   100%
   • D1-1 Ustalenie potrzeb Operatorów sieci pod względem estymacji stanu sieci wykorzystywanej w SDZP
    tak
   • D1-2 Ustalenie potrzeb Operatorów sieci pod względem oprogramowania w SDZP
    tak
  • D2 Scenariusze przypadków użytkownika
   tak
   100%
   • D2-1 Określenie scenariuszy przypadków użytkownika
    tak
   • D2-2 Określenie scenariuszy przypadków użytkownika - konsultacje rozwiązań Software
    tak
  • D3 Algorytmy prognozowania parametrów pracy linii WN I NN:
   tak
   100%
   • D3-1 Opracowanie algorytmów prognozowania parametrów pracy linii WN I NN
    tak
   • D3-2 Konsultacje dotyczące algorytmów prognozowania parametrów pracy linii NN i WN
    tak
  • D4 Model numeryczny pracy sieci elektroenergetycznej
   tak
  • D5 Akwizycja analiza spływających danych pomiarowych
   tak
   100%
   • D5-1 Zbudowanie I oprogramowanie niezbędnych procedur systemu akwizycji danych w oparciu o zakupiną aparaturę do akwizycji danych, stworzenie laboratoryjnego prototypu rejestrującego dane z urządzeń pomiarowych
    tak
   • D5-2 Analiza spływających danych pomiarowych i wartości obliczanych w modelu pracy sieci elektroenergetycznej
    tak
  • D6 Użytkowy model obliczeniowy
   tak
   100%
   • D6-1 Opracowanie modelu użytkowego, możliwego do implementacji w SDZP. Wstępny model będzie podlegał modyfikacjom i symulacji na podstawie zarejestrowanych danych. Uzyskane wyniki służą do analiz poprawności przyjętego modelu.
    tak
   • D6-2 Użytkowy model obliczeniowy – końcowe dopracowanie
    tak
   • D6-3 Weryfikacja użytkowego modelu obliczeniowego
    tak
  • D7 Modele meteorologiczne
   tak
   100%
   • D7-1 Prace rozwojowe nad modelami meteorologicznymi
    tak
   • D7-2 Archiwizacja I wstępne przetworzenie archiwalnych danych meteorologicznych
    tak
 • E System IT
  tak
  100%
  • E1 Projekt architektury I funkcjonalności systemu
   tak
  • E2 Opracowanie modelu danych systemu
   tak
   100%
   • E2-1 Opracowanie modelu danych systemu
    tak
   • E2-2 Udział PI w opracowaniu modelu danych systemu
    tak
  • E3 Opracowanie algorytmów oprogramowania modelu użytkowego
   tak
  • E4 Opracowanie użytkowej aplikacji monitorującej
   tak
  • E5 Integracja systemu IT
   tak
   100%
   • E5-1 Integracja systemu IT
    tak
   • E5-2 Opracowanie i stworzenie elementów oprogramowania/modułów oprogramowoania niezbędnych do integracji z systemami SCADA funkcjonujących u Operatorów i PSE
    tak
   • E5-3 Integracja software'u z hardware'm
    tak
  • E6 Wdrożenie aplikacji w badawczych lokalizacjach pilotażowych
   tak
  • E7 Akwizycja danych pomiarowych – długookresowy pomiar parametrów pracy linii WN/NN w instalacjach pilotażowych
   tak
  • E8 Opracowanie standardowych interfejsów do systemów zewnętrznych
   tak
  • E9 Opracowanie wersji finalnej oprogramowania użytkowego z graficznym interfejsem użytkowym (GUI)
   tak
 • F Konstrukcja Rejestratora
  tak
  100%
  • F1 Analiza I adaptacja rozwiązań architektury rozproszonego systemu pomiarowego
   tak
  • F2 Analiza i adaptacja rozwiązań „Power harvesting”
   tak
  • F3 Opracowanie założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych
   tak
   100%
   • F3-1 Opracowanie założeń konstrukcyjnych i funkcjonalnych urządzenia pomiarowego (Rejestratora badawczego) uwzględniających wymogi numerycznego modelu obliczeniowego oraz modelu użytkowego (uproszczonego)
    tak
   • F3-2 Konsultacje z zakresu wyposażenia urządzenia w czujniki meteorologiczne
    tak
  • F4 Zapewnienie zgodności założeń konstrukcyjnych z normami i standardami przewidzianymi dla urządzeń elektroenergetycznych WN i NN
   tak
  • F5 Opracowanie wymogów konstrukcyjnych odporności atmosferycznej
   tak
  • F6 Opracowanie „logiki wewnętrznej” Rejestratora badawczego oraz założeń protokołu kodowanej i skompresowanej transmisji danych
   tak
  • F7 Transmisja radiowa w polu EM
   tak
  • F8 Opracowanie protokołu transmisyjnego
   tak
  • F9 Projektowanie modelu urządzenia pomiarowego (Rejestratora) zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi
   tak
  • F10 Niskopoziomowe oprogramowanie sterujące
   tak
  • F11 Budowa wstępnego prototypu (modelu)
   tak
  • F12 Testy układowe (warsztatowe) wstępnego prototypu (modelu)
   tak
  • F13 Opracowanie i budowa prototypu docelowego
   tak
  • F14 Testy laboratoryjne prototypu docelowego
   tak
   100%
   • F14-1 Testy laboratoryjne prototypu docelowego
    tak
   • F14-2 Testy laboratoryjne prototypu docelowego w Laboratorium Wysokich Napięć i Urządzeń Elektrycznych AGH
    tak
  • F15 Wprowadzenie do konstrukcji wyników testów laboratoryjnych
   tak
  • F16 Modyfikacja projektu
   tak
  • F17 Produkcja Rejestratora badawczego
   tak
  • F18 Analiza spływających danych pomiarowych i wartości obliczanych
   tak
  • F19 Optymalizacja sterownika komunikacyjnego
   tak
 • G Komunikacja AFCS
  tak
  100%
  • G1 Określenie struktury i parametrów AFCS, opracowanie sposobu integracji AFCS z Rejestratorem
   tak
  • G2 Przebadanie P2P modelu AFCS w środowisku MATLAB, rozpoczęcie projektowania modelu nadajnika i odbiornika systemu w środowisku projektowym ALTIUM Designer
   tak
  • G3 Zaprojektowanie i przetestowanie w środowisku ALtium Designer kompletu schematów elektrycznych AFCS
   tak
  • G4 Opracowanie, realizacja i przebadanie wstępnego prototypu AFCS
   tak
  • G5 Opracowanie, realizacja i testy docelowego prototypu AFCS, integracja z Rejestratorem i Stacją bazową
   tak
  • G6 Integracja AFCS z Rejestratorem i Stacją bazową, przeprowadzenie pełnego cyklu testów w kompleksie z Rejestratorem
   tak
  • G7 Przebadanie pracy AFCS w otwartej przestrzeni
   tak
  • G8 Zakończenie prac, podsumowanie, przygotowanie dokumentacji i raportu końcowego
   tak
 • H
  tak
  100%
  • H1 Montaż Rejestratorów I stacji bazowych na sieci WN i NN
   tak
   100%
   • H1-1 Montaż urządzeń na liniach 110 kV zarządzanych przez TAURON Dystrybucja S.A.
    tak
   • H1-2 Montaż urządzeń na liniach 110 kV zarządzanych przez PGE Dystrybucja S.A.
    tak
   • H1-3 Montaż urządzeń na sieci 220 kV i 400 kV na sieci przesyłowej należącej do PSE S.A.
    tak
   • H1-4 Montaż Rejestratorów I stacji bazowych na sieci WN i NN - koordynacja
    tak
  • H2 Weryfikacja niezawodności technicznej prototypu - konsultacje z Operatorami
   tak
   100%
   • H2-1 Weryfikacja niezawodności technicznej prototypu - konsultacje z TAURON Dystrybucja S.A.
    tak
   • H2-2 Weryfikacja niezawodności technicznej prototypu - konsultacje z PGE Dystrybucja S.A.
    tak
   • H2-3 Weryfikacja niezawodności technicznej prototypu - konsultacje z PSE S.A.
    tak
   • H2-4 Weryfikacja niezawodności technicznej prototypu - koordynacja
    tak
  • H4 Interfejs do zewnętrznego oprogramowania SCADA i GIS u Operatorów
   tak
  • H5 Raport końcowy z fazy B+R
   tak
   100%
   • H5-1 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Politechnikę Lubelską w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-2 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy AGH – Prof. Nowak w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-3 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy GLOBEMA w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-4 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy PSE w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-5 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy TAURON Dystrybucja w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-6 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy PGE Dystrybucja w ramach projektu SDZP
    tak
   • H5-7 Opracowanie wymaganej części raportu oraz udokumentowanie wykonanych prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez zespół badawczy Procesy Inwestycyjne w ramach projektu SDZP
    tak
  • H3 Analiza dokładności pomiarów in-situ z modelami obliczeniowymi
   tak
   100%
   • H3-1 Analiza dokładności modeli obliczeniowych. Analiza danych z pomiarów rejestratora on-line oraz sposobów ich wykorzystania w modelach obliczeniowych. Konfrontacja modeli obliczeniowych z testami polowymi (badaniami eksperymentalnymi in situ).
    tak
   • H3-2 Weryfikacja dynamicznego modelu przęsła sekcji odciągowej w testach polowych
    tak
   • H3-3 Weryfikacja pomiarów in-situ z modelami obliczeniowymi - koordynacja działań
    tak