Konsorcjum realizujące projekt

Projekt realiowany jest  przez Konsorcjum naukowe powołane na cele opracowania Systemu Dynamicznego Zarządzania Przesyłem. Konsorcjum składa się (oprócz Lidera – firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.) z wiodących ośrodków naukowych: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki  Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto zadania związane z opracowaniem oprogramowania SDZP realizuje firma Globema Sp. z o.o. specjalizująca się w tworzeniu systemów zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw sieciowych.  Rada Techniczna Projektu składa się z przedstawicieli Spółek Energetycznych: PSE SA, PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.

Procesy Inwestycyjne

Procesy Inwestycyjne to firma konsultingowa typu "no-dividend", która realizuje cele edukacji społecznej oraz wspiera zmiany strukturalne gospodarki polskiej, niezbędne do zwiększenia jej efektywności i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Spółka działa na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, a w tym rekonstrukcji i wzmocnienia rodzimego sektora elektroenergetycznego. Stara się uświadamiać opinii publicznej i decydentom – zarówno lokalnym, jak i na szczeblu rządowym – wagę i skalę problemów, których rozwiązanie niezbędne jest do skierowania Polski na takie właśnie tory rozwojowe angażując się między innymi w następujące zagadnienia:

 • Wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego;
 • Rozwój efektywności energetycznej;
 • Aspekty polityki energetycznej i ich wpływ na efektywność polskiej gospodarki w kontekście globalizacji;
 • Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne;
 • Rozproszone, niskoemisyjne  źródła energii elektrycznej:
  - Odnawialne
  - Kogeneracyjne
 • Prosumenckie, spółdzielcze i komunalne podsektory energetyczne;
 • Wysoce efektywne wykorzystanie paliw kopalnych (węgiel, gaz).

Zakres tematów, na których firma Procesy Inwestycyjne koncentruje się w swoich działaniach, jest niezwykle szeroki i obejmuje zarówno kwestie "polityczne” jak i projekty technologiczne:

 • Green Effort Group – polski punkt widzenia na handel emisjami
 • Projekty współfinansowane przez NFOŚiGW
 • Projekty Leonardo da Vinci
 • Wymiary zrównoważonego rozwoju E3 – efektywność, ekologia, ekonomia
 • Studium wykonalności odladzania linii elektroenergetycznych NN
 • ISKOLE – System kontroli oblodzenia i obciążalności linii elektroenergetycznych
 • Skablowanie odcinka linii 220 kV

Operowanie w tak szerokim zakresie zagadnień możliwe jest dzięki stosowaniu najnowocześniejszych metod zarządzania. Na sukces prowadzonych przez Procesy Inwestycyjne prac w największym stopniu składa się wsparcie zespołów powoływanych na podstawie kryterium kompetencji. Oprócz tego firma współpracuje z wieloma wiodącymi ekspertami i organizacjami. Należą do nich m.in.: Parlament Europejski; Komisja Europejska; Ministerstwo Gospodarki; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Urząd Regulacji Energetyki; Konfederacja Pracodawców Polskich; Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe oraz środowisko naukowe.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Pracownia Niezawodności I Optymalizacji w Zakładzie Metod Komputerowych IPPT posiada system klastrowy, który zapewnia wystarczającą bazę sprzętową do obsługi zadania uwzględnienia losowości parametrów mających wpływ na efektywność sieci w celu zmniejszenia ryzyka błędnych decyzji. Kierownikiem zadania z ramienia IPPT jest Dr hab. inż. Krzysztof Doliński prof. IPPT PAN Kierownik Pracowni.

Wybrane realizacje:

iNTeg-RISK - Wczesne rozpoznawanie, monitorowanie i zintegrowane zarządzanie ryzykiem związanym z nowymi technologiami 13

Politechnika Warszawska

Zespół realizujący zadanie AFCS składa się z specjalistów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej doświadczonych w projektowaniu analogowych elektronicznych i telekomunikacyjnych systemów. Zespół posiada niezbędną dla realizacji Zadania aparaturę pomiarową uzupełnianą z środków Projektu. Zadaniem Zespołu jest realizacja rezerwowego modułu pomiarowo-transmisyjnego Rejestratora stanu linii WN z wykorzystaniem nowej energooszczędnej zasady transmisji AFCS zwiększającej niezawodność dostarczania danych do Operatora przy wyłączeniach prądu lub naruszeniach funkcjonalności Rejestratora. Kierownikiem zadania AFCS jest Prof. Anatolij Płatonow. W skład zespołu wchodzą: dwa Mgr inż., Dr inż. i dwa Profesora PW.

Wybrane realizacje: grant badawczym MNiSW, z opracowaniem i realizacją w technologii CMOS laboratoryjnego prototypu nowego adaptacyjnego przetwornika A/C o modelu matematycznym analogicznym AFCS.

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki Wydziału Inżynierii Lądowej PW posiada doświadczony zespół opracowujący na potrzeby projektu model reakcji dynamicznych słupa przęsła.

Kierownikiem tego zadania jest Dr Zofia Kozyra.

Politechnika Krakowska

Modelowaniem mechaniki kabli zajmuje się trzy osobowy zespół w składzie prof. J. Orkisz, prof. W.Cecot i dr S. Milewski z Zakładu Metod Obliczeniowych w Mechanice Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Główną domeną działalności Zakładu jest rozwijanie nowoczesnych metod obliczeniowych oraz stosowanie ich do analizy różnorodnych problemów związanych z mechaniką i techniką. Prace te głównie dotyczą dyskretnych metod numerycznych, takich jak MES, MEB, MRS, a w szczególności następujących zagadnień występujących w projekcie GEKON:

 • zastosowania hp-adaptacyjnej metody elementów skończonych w mechanice i fizyce;
 • rozwijanie i zastosowanie metod bez siatkowych do zadań nieliniowych;
 • hybrydowe teoretyczno-doświadczalne metody analizy w mechanice.

Jednym z tematów prac prowadzonych poprzednio, przez kilkanaście lat, w Zakładzie było modelowanie naprężeń resztkowych w szynach i kołach kolejowych. Prace te prowadzono na zamówienie Departamentu Transportu USA we współpracy z Volpe National Transportation Systems Center, Cambridge, MA (Structures and Dynamics Division, DTS-76,Kendall Square, Cambridge, USA).

Politechnika Krakowska dysponuje również unikalnym w skali kraju Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, którego potencjał materialny oraz naukowy w postaci 10-osobowego zespołu badawczego pod kierownictwem prof.

dr hab. inż. Andrzeja Flagi pozwoli zamodelować oddziaływania środowiskowe w Systemie.

Wybrane realizacje zadań badawczych w praktyce:

Flaga A.,  Bosak G., Rzegocka-Kłaput R., Matys P., Flaga Ł.- Badania w tunelu aerodynamicznym Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ul.Bułgarskiej

Politechnika Lubelska

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechniki Lubelskiej jest aktywną jednostką naukowo-badawczą współpracującą z przemysłem oraz posiadającą bogate zaplecze badawczo-laboratoryjne. W kontekście realizacji niniejszego projektu, katedra posiada prototypowe stanowisko laboratoryjne  składające się z systemu SCADA WindEx, koncentratora danych ExMST2, specjalizowanych przełączników sieciowych MOXA spełniających standardy IEC 61860 dla nowych obiektów elektroenergetycznych oraz symulator systemu elektroenergetycznego opartego na komputerze czasu rzeczywistego. Na przestrzeni ostatnich lat w katedrze zostały zrealizowane między innymi następujące prace:

1. Projekt badawczo-rozwojowy N R01 0021 06 pt.: „Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych” realizowanego w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń w finansowany przez NCBiR w latach 2009-2012.

2. Projekt realizowany w latach 2012 – 2013 na zamówienie firmy Tauron Dystrybucja S.A. obejmujący trzy grupy zagadnień:

2.1.     Wyznaczanie parametrów elektrycznych linii napowietrznych 110 kV,

2.2.     Obliczanie oddziaływań torów równoległych linii 110 kV,

2.3.     Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól 110 kV i SN.

3. Nowa koncepcja algorytmów zabezpieczeń od poślizgu biegunów generatorów synchronicznych. Praca zrealizowana w roku 2013 na zamówienie Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o.

4. Identyfikacja miejsc w sieci przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w których występuje ryzyko uszkodzenia urządzeń wytwórców energii elektrycznej w wyniku błędnych zadziałań lub uszkodzeń urządzeń PSE S.A. Praca zrealizowana w 2013 na zamówienie PSE S.A.

5. Analiza wariantowa możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na pracę sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej. Praca w trakcje realizacji, zamawiający PGE EJ 1 Sp. z .o.o.

Politechnika Lubelska posiada Centrum Transferu Technologii i Biuro Patentowe

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) AGH dysponuje potencjałem naukowym oraz materialnym niezbędnym do realizacji Projektu w postaci aparatury badawczej Laboratorium wysokich napięć. W Laboratorium prowadzone są prace badawcze na potrzeby elektroenergetyki, związane z niezawodnością przesyłu, rozdziału i dostawy energii elektrycznej. Na cele realizacji projektu powyższą infrastrukturę będzie wykorzystywał wykwalifikowany zespół naukowo-badawczy pod przewodnictwem prof. n. dr hab. inż. Wiesława Nowaka.

Wybrane realizacje:

Opracowanie rozwiązań modelowych inteligentnego systemu zarządzania dystrybucją energii elektrycznej „Smart Grids” dla potrzeb zrównoważonego rozwoju sieci elektroenergetycznych na obszarze działania ENION S.A.

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej jest największym wydziałem AGH, sklasyfikowanym na pozycji pierwszej w ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych MNiSW w grupie jednorodnej wydziałów mechanicznych. Wydział posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii w przemyśle. Wydział dysponuje szeroką bazą laboratoryjną, która umożliwia badania symulacyjne jak i eksperymentalne w zakresie pomiarów i analizy drgań, wykrywania uszkodzeń i identyfikacji układów mechanicznych. Zespół pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztofa Mendroka z tego wydziału będzie zajmował się analizą wpływu drgań na pracę rejestratora oraz opracowaniem alternatywnych technik pomiaru ugięcia i drgań linii.

Wybrane realizacje:

MONIT (Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności) o wartości 7 500 000 PLN (część dla AGH) kierowany w AGH przez prof. Tadeusza Uhla

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (www.icm.edu.pl)

ICM jest ogólnouczelnianą podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego utworzoną w 1993 r. ICM UW posiada kategorię A w klasyfikacji jednostek naukowych. Według najnowszego, ogłaszanego co pół roku światowego rankingu Web of World Research Centers Webomatrics, ICM utrzymuje wysoką pozycję zajmując 6 miejsce w Europie i 16 miejsce na świecie (http://research.webometrics.info/en).

ICM UW to jednocześnie ośrodek badań i obliczeń naukowych, badań rozwojowych i wdrożeniowych, centrum technologii informacyjnych, zasobów wiedzy oraz inicjatyw upowszechniających i promujących naukę. W skali kraju należy do prekursorów badań wymagających wielkoskalowych obliczeń komputerowych.

Działalność badawcza ICM UW obejmuje m.in.:

 • badania w dziedzinie metod modelowania matematycznego układów złożonych oraz zjawisk i procesów zachodzących w takich układach,
 • tworzenie i rozwój algorytmów dla potrzeb modelowania oraz ich realizacje komputerowe i tworzenie rozwiązań aplikacyjnych.

Od roku 1997 ICM prowadzi ogólnodostępny serwis numerycznych prognoz pogody. W reżimie operacyjnym codziennie liczone są dwa modele prognoz pogody. Model UM (Unified Model) brytyjskiej służby meteorologicznej jest uruchamiany 4 razy na dobę. Model COAMPS (Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System) Marynarki Wojennej USA 2 razy na dobę. Wyniki modelowania są dostępne na stronie www.meteo.pl, jak również są gromadzone w bazie danych i udostępniane innym ośrodkom naukowym w kraju. Dane te służą do uruchamiania innych modeli prognostycznych, np. modeli falowania Bałtyku oraz są wykorzystywane do analiz stanu atmosfery.

Globema

Partner jest odpowiedzialny za część softwarową Systemu. Ze względu na wysoką specjalizację działalności w obszarze energetyki oraz systemów zarządzania zasobami przestrzennymi, zespół Globemy stanowią specjaliści IT posiadający wieloletnie doświadczenie w wykorzystaniu i wdrażaniu narzędzi i rozwiązań GIS i SmartGrid oraz zarządzaniu i procesie tworzenia oprogramowania. W Globemie pracuje obecnie ponad 100 osób. Większość z nich stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, których umiejętności, wiedza i doświadczenie poparte są między innymi ponad 70 certyfikatami GE, Scrum, PRINCE2, FME. Wybrane realizacje projektów:

 • System EL.GIS – system klasy GIS wspierający procesy biznesowe OSD w zakresie projektowania i realizacji nowych inwestycji sieciowych, modernizacji, planowania i prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci oraz obsługi sytuacji awaryjnych i kryzysowych.
 • ELGrid – system wspomagania rozwoju i optymalizacji pracy sieci energetycznych z przyłączonymi źródłami rozproszonymi, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi.
 • 4RES - ekspercki system informatyczny dla operatorów odnawialnych źródeł energii (OZE), wspierającego udział OZE na rynku energii elektrycznej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Cele działalności

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A,. jako Operatora Sieci Przesyłowej, jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).Główne cele działalności PSE S.A. to:

 • zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
 • zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
 • udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
 • tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

 

MISJA

Działając z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i budując potencjał zawodowy naszych pracowników, zapewniamy niezawodną i efektywną pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze działania PSE S.A. oraz tworzymy warunki do rozwoju odnawialnych źródeł energii.

WIZJA

Traktując priorytetowo bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, współtworzymy europejski rynek energii elektrycznej, aktywnie rozwijając partnerstwo z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych, przestrzegając zasad transparentności działania oraz równego traktowania uczestników rynku.

CELE STRATEGICZNE

 • Poprawa efektywności działania Spółki
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Doskonalenie relacji z Interesariuszami
 • Rozwijanie mechanizmów rynkowych
 • Zapewnianie bezpieczeństwa pracy KSE
 • Rozwój KSE”
PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja

Spółka PGE Dystrybucja jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Zajmuje prawie 40 procent powierzchni kraju. Dostarcza energię do ponad 5,2 mln Odbiorców. Długość linii energetycznych wynosi około  352 tys. kilometrów

Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Podstawowe zadania OSD, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
 • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
 • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
 • przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
 • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
 • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,
 • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja SA Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania Grupy Kapitałowej PGE.

 

PGE Dystrybucja SA rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 września 2010 roku. Spółka jako OSD powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, na obszarze działania Grupy Kapitałowej PGE, obecnie oddziałów terenowych spółki PGE Dystrybucja SA.

 

Oddziały organizacyjne

 • Oddział Białystok
 • Oddział Lublin
 • Oddział Łódź Miasto
 • Oddział Łódź Teren
 • Oddział Rzeszów
 • Oddział Warszawa
 • Oddział Skarżysko Kamienna
 • Oddział Zamość
Tauron Dystrybucja

TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON.  Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w Południowej Polsce.

Tauron Operator TAURON Dystrybucja S.A. jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Dystrybuuje 45 tys. GWh energii elektrycznej na obszarze 57 940 km2 , co stanowi 18.5% powierzchni Polski.
Tauron Ludzie

TAURON Dystrybucja S.A. koncentruje się na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firm.Obsługuje 5,3 mln klientów.

Tauron Serwis

TAURON Dystrybucja S.A. dla zapewnienia realizacji celów strategicznych aktywnie poszukuje rozwiązań innowacyjnych. Uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii smart grid.

 

Obszar działania TAURON Dystrybucja S.A.

Spółka posiada 11 Oddziałów.

Tauron Zasięg działania