Dysseminacja

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest określenie maksymalnego zasięgu komunikacji radiowej między stacją bazową a rejestratorem badawczym. W tym celu wykonano eksperyment, którego celem było ustalenie, czy zostaną spełnione wymagania projektowe przy określonym poziomie pokrycia anteny rejestratora badawczego powłoką ochronną. W trakcie badań zastosowana zostanie antena o większym zysku, która pokryta będzie minimalną, zapewniającą bezpieczeństwo grubością powłoki ochronnej. Polskie normy dotyczące komunikacji radiowej w paśmie 433MHz ograniczają maksymalną moc nadawaną w tym paśmie do 10 dBm, a maksymalny teoretyczny zasięg dla częściowego zalania anteny równy jest 244m. W tym przypadku zasięg transmisji zależy od pokrycia anteny wspomnianą wyżej powłoką ochronną. Założono, że zasięg transmisji może zostać zwiększony poprzez podwyższenie czułości odbiornika oraz/lub zwiększenie mocy nadawanego sygnału. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Kolejnym do zrealizowania w projekcie zadaniem jest opracowanie  wymogów konstrukcyjnych odporności atmosferycznej. Klimat w Polsce jest bardzo zróżnicowany; są tereny suche lub o dużej wilgotności, są też obszary o dużym zasoleniu atmosfery czy takie, na których występują porywiste wiatry. System powinien być zaprojektowany zgodnie z przyjętymi normami, dzięki czemu będzie odporny na zagrożenia środowiskowe, które mogą powstać podczas jego pracy. 

Projektowany system powinien prawidłowo funkcjonować w szerokim zakresie temperatur. Jak wynikło z analizy, krytycznym punktem będą skrajne temperatury dodatnie i ujemne. Od tego jest uzależniony wybór komponentów elektronicznych oraz rodzaj zastosowanych akumulatorów. Skrajne temperatury mogą wpłynąć na żywotność i pojemność wykorzystanych buforów energii (akumulatorów). (Czytaj więcej w Newsletterze)

Montaże urządzeń Systemu Dynamicznego Zarządzania Przesyłem są realizowane zgodnie z najnowszym harmonogramem. W miniony weekend, 17 kwietnia została przeprowadzona po raz pierwszy instalacja czujników pomiarowych na przewodach roboczych na napięciu 400kV. Montaż przebiegł pomyślnie i dane są przesyłane bez zakłóceń. Zostały zamontowane 2 Rejestratory oraz 2 Stacje Bazowe. Kolejnym sukcesem był największy dotychczasowy jednorazowy montaż urządzeń, który odbył się dnia 14 kwietnia  na linii Wyszków2-Przetycz 110kV, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez jednostki badawcze. Była to rekordowa instalacja pod względem liczby urządzeń (4 Stacje Bazowe oraz 10 Rejestratorów). Zarówno w jednej, jak i drugiej lokalizacji montaż przebiegał bez użycia ciężkiego sprzętu, ale za pomocą specjalistycznych drabin do prowadzenia prac na linii.  Na obecnym etapie kluczowe będzie dokonanie pomiarów geodezyjnych opomiarowanych przęseł. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Kluczowym obecnie realizowanym w projekcie zadaniem są testy polowe. Odbywają się one zarówno w obszarze hardware, jak również w zakresie modeli obliczeniowych. W chwili obecnej została zakończona instalacja pełnego opomiarowania na linii TAURON Dystrybucja  Robotnicza – Trynek na linii 110kV. Z lokalizacji testowej spływają kompletne dane testowe do bazy danych, ponadto dokonano pierwszego pomiaru geodezyjnego przęsła, które po wprowadzeniu do aplikacji użytkownika pozwoli na poprawne jej działanie.

Testowanie algorytmów obliczeniowych przebiega poprzez weryfikację wartości obliczanych z rzeczywistymi pomiarami  zachowania się przewodów przeprowadzonymi in-situ. Pierwszy pomiar geodezyjny umożliwia skalibrowanie modeli, natomiast każdy kolejny umożliwi weryfikację poprawności ich działania w innych warunkach atmosferycznych oraz przy innym obciążeniu linii. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Jedną z cech tworzonego systemu zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci energetycznych ma być możliwość szacowania ryzyka wynikającego z niepewności co do warunków pogodowych podawanych w krótko- i długoterminowych prognozach pogody. W szczególności znajomość przewidywanych wartości takich parametrów, jak temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru ma zasadniczy wpływ przy podejmowaniu decyzji dotyczących dopuszczalnej wartości natężenia prądu w przewodzie, które nie spowoduje awarii polegającej na przekroczeniu temperatury krytycznej przewodu (zwykle 80 oC) lub przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego zwisu przewodu w danym przęśle. Ze względu na niepewność prognoz pogodowych oraz niemożność ścisłego określenia wartości niektórych parametrów środowiskowych mających wpływ na temperaturę przewodu, takich jak albedo podłoża, absorpcyjność i emisyjność przewodu, zdecydowano się wykorzystać do analizy podejście probabilistyczne, w którym wyżej wymienione parametry przyjmuje się w postaci zmiennych losowych, a wartość dopuszczalnego natężenia prądu w przewodzie określa się przy określonym prawdopodobieństwie awarii, czyli prawdopodobieństwie przekroczenia dopuszczalnej temperatury lub zwisu przewodu w danym przęśle. (Czytaj więcej w Newsletterze)

W dniu 17 grudnia 2015r. odbyły się instalacje stacji bazowej i rejestratora badawczego na linii energetycznej 110kV Robotnicza – Trynek. Linia została wytypowana do przeprowadzenia testów polowych w ramach Projektu SDZP przy konsultacji z Tauron Dystrybucja  SA. Instalacja stacji bazowej odbyła się na konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej, rejestrator badawczy umieszczono na przewodzie elektroenergetycznym. Na poniższych zdjęciach przedstawiono efekt końcowy montażu. (Czytaj więcej w Newsletterze)

17 grudnia 2015 roku odbył się pierwszy montaż urządzeń systemu SDZP na linii Robotnicza-Trynek (110kV) należącej do TAURON Dystrybucja S.A. Na przewodach linii wysokiego napięcia zamontowano 6 rejestratorów badawczych. Ponadto zamontowano 2 stacje bazowe odpowiedzialne za komunikację pomiędzy rejestratorami badawczymi oraz bazą danych SDZP i rejestrowanie lokalnych parametrów pogodowych. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Jednym z elementów opracowywanego systemu do dynamicznego zarządzania przesyłem w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych (SDZP) jest model obciążalności prądowej przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w zmiennych warunkach środowiskowych. Oparty jest on na bilansie cieplnym przewodu.

Obciążalność prądowa napowietrznych linii elektroenergetycznych jest zależna od aktualnie panujących na danym terenie warunków środowiskowych, do których, należy zaliczyć przede wszystkim temperaturę otoczenia, prędkość i kierunek wiatru oraz występowanie radiacji słonecznej. Należy podkreślić, że warunki te mogą podlegać bardzo zmiennej w czasie i przestrzeni modyfikacji. (Czytaj więcej w Newsletterze)

W obecnej fazie projektu praca Globemy skupia się na zapewnieniu niezawodnej platformy do przechowywania i udostępniania danych pomiarowych, które mają spływać z dwóch źródeł; podstawowym źródłem są rozmieszczone wzdłuż linii rejestratory parametrów technicznych linii oraz aktualnej pogody. Drugim źródłem są prognozy pogody z ICM, które pozwolą na prognozowanie parametrów pracy linii. Te dane będą gromadzone i udostępniane w czasie rzeczywistym początkowo pozostałym członkom konsorcjum w celach badawczych, a docelowo użytkownikowi systemu. Najnowszym osiągnięciem jest uruchomienie stosownej infrastruktury informatycznej w chmurze Google. Zastosowanie rozwiązania chmurowego ma zapewnić wysokie parametry dostępności, niezawodności i wydajności. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) operacyjnie wyznacza prognozy meteorologiczne z dwóch modeli prognostycznych: Unified Model (UM) brytyjskiej służby meteorologicznej Met Office i Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale Prediction System (COAMPS) należącego do Naval Research Laboratory. Model COAMPS daje wyniki dwa razy dziennie z rozdzielczością przestrzenną 13 kilometrów, model UM cztery razy dziennie z rozdzielczością przestrzenną 4 kilometrów. Najistotniejsze parametry z punktu widzenia niniejszego projektu to deszcz, śnieg, opad konwekcyjny, ciśnienie, siła i kierunek wiatru oraz nasłonecznienie. Są one wykorzystywane przez Partnerów projektu do optymalnego zarządzania przesyłaną energią przy uwzględnieniu prognozy chwilowych parametrów pracy linii energetycznych (m.in. maksymalnej obciążalności sieci) dla różnych obszarów. ICM UW zapewnia zarówno operacyjne udostępnianie danych bieżących, jak również dysponuje bazą danych archiwalnych. (Czytaj więcej w Newsletterze)

Strony